header-info-news

          วันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เพื่อกำหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

DSC 7107 resize

DSC 7091 resize

DSC 7092 resize

DSC 7100 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222