header-info-news

              เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ รายการ อบจ.พะเยา ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 6

              อบจ.พะเยา  ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอภูซาง ชมรมจักรยานภูซาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดทำโครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ รายการ อบจ.พะเยา ภูซางเสือภูเขา ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงโดยใช้จักรยาน ลดการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อน  ส่งเสริมให้ผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตนเองและเพิ่มทักษะในการใช้จักรยาน และเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ชุมชนเชิงนิเวศ

DSC 6485 resize

DSC 6360 resize

DSC 6393 resize

DSC 6463 resize

DSC 6483 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222