header-info-news

              วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่บ้านคอดยาว หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีชาติพันธุ์ม้งพะเยา ประจำปี 2561  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยวา อำเภอภูซาง สมาคมม้งพะเยา ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวเขาเผ่าม้ง ไม่ให้สูญหายไป และทำให้พี่น้องชาวเขาเผ่าม้ง รักและหวงแหนประเพณีที่ดีงาม ได้พบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูง สร้างความสามัคคีให้แก่กลุ่มพี่น้องชาวเขาเผ่าม้ง นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ผู้คนได้มีโอกาสมาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม และความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเขาเผ่าม้ง ที่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ท่ามกลางพี่น้องชาวเขาเผ่าม้ง จาก 20 กว่าหมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.เชียงคำ อ.ปง อ.ภูซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เข้าร่วมงาน กันอย่างคับคั่งกว่า 5,000 คน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดงศิลปะร่ายรำ รวมทั้งการแต่งกายที่สวยงามตระการตา กิจกรรมการแข่งขันตีลูกข่าง การยิงหน้าไม้ การโยนลูกช่วง

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่า ประเพณีวัฒนธรรมพี่น้องชาวเขาเผ่าม้ง เป็นวัฒนธรรมที่มีความสวยงาม ทั้งเรื่องการต่างกาย การแสดงออก นอกจากนั้น ยังเป็นสิ่งที่จะดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วย ทาง อบจ.พะเยา จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีในครั้งนี้

 

DSC 6221 resize

DSC 6223 resize

DSC 6263 resize

DSC 6130 resize

DSC 6178 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222