header-info-news

       วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รุ่น เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนความคิดบุคลากรในการรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222