header-info-news

        วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นางสาวมุกดา ดีวงศ์ษา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัด อบจ.พะเยา นางชุติกาญจน์ พัวศิริ ส.อบจ. ร่วมงานกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

       จังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดงาน กาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดย อบจ.พะเยา ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ครั้งต่อไปในวันที่ 10 มกราคม 61

1

2

3

4

5

67

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222