header-info-news

          วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่สนามกีฬาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ภูอานม้าเกมส์ โดย อบจ.พะเยา เพื่อส่งเสริมพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ และสังคม แก่นักเรียน   สร้างความมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี้การเล่น และการแข่งขันกีฬา ยังมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาโดยเฉพาะการใช้กีฬามาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกันการมั่วสุมอบายมุขและสารเสพติดต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 36  จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 24 ภูอานม้าเกมส์ ซึ่ง อบจ.พะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน จำนวน 400,000 บาท โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงเรียนพญาลอวิทยาคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โรงเรียนขุนควรวิทยาคม โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  และโรงเรียนภูซางวิทยาคม

1

20171210 102613 resize

 

DSC 5580 resize

DSC 5582 resize

DSC 5684 resize

DSC 5627 resize

DSC 5602 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222