header-info-news

          วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่บ้านสันป่าม่วงร่วมใจ หมู่ที่ 7  ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา นายนิคม ศรีวิราช ส.อบจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ ของจังหวัดพะเยา โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ แม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม

          แม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และกรมทหารราบที่ 17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอดอกคำใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรจิตอาสา ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาดอกคำใต้ และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตภายใต้กิจกรรมชุมชนรวมใจสร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่ ตามโครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ ขึ้น  ซึ่งฝายมีชีวิตแห่งนี้ เป็นลำดับที่ 576 ของประเทศ และเป็นฝายมีชีวิตแห่งแรกของจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งจะเป็นการจุดประกายความคิดให้เกิดความตระหนักรู้และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

          สำหรับบ้านสันป่าม่วงร่วมใจ มีราษฎรจำนวน 570 คนรวม 166 ครัวเรือน ซึ่งร้อยละ 90 มีอาชีพทางเกษตรกรรม โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคคือน้ำอิง  คลองป่าซางและห้วยเข็มน้อย ซึ่งฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมาก กระแสน้ำค่อนข้างแรง ส่วนในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำโดยพื้นที่ ที่มีการสร้างฝายมีชีวิตดังกล่าว เคยได้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำมาแล้ว แต่ฤดูน้ำหลากได้พังเสียหายจากกระแสน้ำ และไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวราษฎรในพื้นที่ จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตเพื่อให้มีความคงทนและยั่งยืนในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณคุณสุภาพ สิริบรรสพ แม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พันเอกวรเทพ บุญญะ ผู้บังคับบัญชาการ กรมทหารราบที่ 17  พร้อมทีมงาน ที่ลงพื้นที่เพื่อสร้างฝายมีชีวิตแห่งนี้ขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำไว้ในฤดูแล้ง และยังช่วยชะลอน้ำในฤดูน้ำหลาก การสร้างฝายในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับประกาศวาระจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน การกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติด ประชารัฐรวมใจไร้ขยะมูลฝอย และเป็นนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย และต้องขอขอบคุณ บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด  และบริษัท ใบธง จำกัดที่ได้สนับสนุนกระสอบสำหรับบรรจุทราย 

1

2

3

4

5

6

7

8

444

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222