header-info-news

              วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และของที่ระลึก ตามโครงการ “ก้าวคนละก้าว” โดย นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

              มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” โดย นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลจากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา – อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวม 2,191 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560 และจัดกิจกรรมย่อยในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมบริจาค และเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน จำนวน 11 โรงพยาบาล

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222