header-info-news

              วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่บ้านทุ่งมอก ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานส่งมอบไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชนบ้านทุ่งมอก บ้านบ่อตองและบ้านทุ่งเจริญ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน โดยมี นางนฤมล บัวชุม ส.อบจ.พะเยา เขตอำเภอเชียงม่วน และนายอดุลย์ อุ่นตาล ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา ร่วมส่งมอบ  

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222