header-info-news

              วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ลานอเนกประสงค์กาดสุขใจฮิมกว๊าน เทศบาลเมืองพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดเปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั้ง 9 อำเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ โดยบูรณาการตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขายได้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มโดยให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการ และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดการเปิดตลาดประชารัฐ (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจังหวัดพะเยาเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน2560 โดยมียอดผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 1,006 ราย และทางจังหวัดได้มีการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าในแต่ละประเภท แต่ละแห่งในพื้นที่พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นมา ตลาดประชารัฐในระดับจังหวัดจัดที่บริเวณลานอเนกประสงค์กาดสุขใจฮิมกว๊านฯ และตลาดประชารัฐแต่ละอำเภอ รวมทั้งหมด 10 แห่ง โดยได้มีการรวบรวมสินค้าต่างๆ ที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยา จากผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าอินทรีย์ ผักผลไม้ปลอดภัย อาหารสดแปรรูป สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป อาหารพร้อมรับประทาน เสื้อผ้าพื้นเมือง สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และอื่นๆ พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมการแสดงทางด้านวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค และกิจกรรมอื่นๆที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชนพื้นถิ่น และภายในงานยังมีการจัดร้านขันโตก สำหรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่อยากจะดื่มด่ำและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นถิ่นด้วย 

1

2

3

4

5

6

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222