ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ข่วงวัฒนธรรม บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง หน้ากว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมงานประกาศวาระจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน การกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติด ประชารัฐรวมใจไร้ขยะมูลฝอย และวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมอ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จากนั้นได้ร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรณรงค์ฯ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มูลนิธิ และอาสาสมัครจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น กว่า 4,800 คน

              การประกาศวาระจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 เป็นนโยบายของรัฐบาลและของกระทรงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทั้งจากที่เกิดภัยธรรมชาติและภัยจากการกระทำของมนุษย์ จึงประกาศให้เป็นปีแห่งการณรงค์ป้องกันและแก้ไขภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน การกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติด ประชารัฐรวมใจไร้ขยะมูลฝอย และวันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ วิธีปฏิบัติตน การชมสาธิต และฝึกปฏิบัติจริง โดยได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อีกทั้งเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการดำเนินการ เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัย และเกิดความภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันตนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

DSC 5169 resize

DSC 5170 resize

DSC 5147 resize

DSC 5138 resize

DSC 5148 resize

DSC 5176 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222