ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและจังหวัดพะเยา ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว อำเภอเชียงคำ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และในเวลา 13.00 น.  พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอภูซาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยาร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้

              และในโอกาสนี้ ได้อัญเชิญพระกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ด้วย โดยประชาชนที่ เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ต่างปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
              สำหรับจังหวัดพะเยา มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขา สลับพื้นราบ โดยเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ภูเขา จะมีสภาพอากาศที่หนาวถึงหนาวจัด ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็น วงกว้าง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการทุพพลภาพ ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยาโดยปีนี้มีราษฎรที่ต้องการเครื่องกันหนาวทั้งสิ้นจำนวน 89,774 ราย

 

2

3

4

5

6

7

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222