ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นายวรวิทย์  บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปัจจุบันให้ผู้ปกครองรับทราบ และร่วมกันเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222