ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

                   อบจ.พะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ส่งมอบในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่  ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ดังนี้

               นายเกศ จำแปง 185 หมู่ 12 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

               นางนวล มีสุข 48 หมู่ 7 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา

นางตุ่น ชาวเวียง 52 หมู่ 7 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา

นางตั๋น ทิพวงศ์  41 หมู่ 19 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

นายอ้วน ไชยสถาน 19/1 หมู่ 2 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

นางจันทร์ติ๊ป ปวงงาม 81 หมู่ 8 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

นางสาวทรงสมัย วงศ์ไชยยา 16 หมู่ 5 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

นางบานเย็น กาไชย 9 หมู่ 4 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

นายทอง สอนน้อย 33 หมู่7 ต.แม่สุก อ.เมือง จ.พะเยา

นายบุญแผน สุขศรีราษฎร์ 105 หมู่ 7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

นายสวน แก้วเสนา 27 หมู่ 3 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

นายกิ้ง ไชยมงคล 108 หมู่ 5 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

นางสาวจันทร์ดี จักรอินต๊ะ 59 หมู่ 14 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

นางสา  ไทยรักษา  197 หมู่ 8 บ้านกาดถี ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ด.ญ.อรัญญา  ตาคำ 225 หมู่ 6 บ้านหากแฟน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นายเสาร์  หล่องาม 146 หมู่ 6 บ้านหากแฟน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นายโรจน์  ม้าแก้ว 209 หมู่ 9 บ้านสันต้นแหน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นายศรีหมั้ว  คำโล 77 หมู่ 13 บ้านกาดถีใต้ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นางออน  ก้อนคำ 50 หมู่ 12 บ้านสันป่าส้าน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นายแก้ว  เผ่าเครื่อง  238 หมู่ 15 บ้านกาดถีเหนือ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นายทำ  วงศ์ไชยยา 221 หมู่ 15 บ้านกาดถีเหนือ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นายศรีนวล  ชื่นจิตร  59 หมู่ 11 บ้านสันป่าแดง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นายไทยพงษ์  ฟักแก้ว  21 หมู่ 13 บ้านกาดถึใต้ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นางต่อม  ไผตา  238/11 หมู่ 15 บ้านกาดถีเหนือ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ด.ญ.กุลนิดา  คำปันติ๊บ  16 หมู่ 13 บ้านกาดถีใต้ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

นางอำพรรณ  หาญจริง 146 หมู่ 8 บ้านสันป่าหนาด ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

นายทวีป  วันถุนัด  395 หมู่ 2 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

น.ส.ไหล่  คำปิงยอด  154 หมู่ 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

นายอิ่นแก้ว  ฉลาดการ 204 หมู่ 6 บ้านร่องเข็ม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

นายอดุลย์  ลำพูน 82 หมู่ 9 บ้านร่องครกใต้ ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

นายอุทิศ  พลูคำ 131 หมู่ 9 บ้านร่องครกใต้ ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222