header-info-news

          วันที่  1 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมสภา อบจ. พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. พะเยา ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ประกอบพิธีทำบุญและพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีภายในองค์กร  เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

          องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498  และเพื่อเป็นการปรับปรุงบทบาท  และอำนาจหน้าที่ขององค์การบรหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้อง และปรับปรุงโครงสร้างฯ ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้ง จึงมีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  วันที่ 31 ตุลาคม 2540  และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540  ประกอบกับมติที่ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 4 ภาค เห็นชอบให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี  เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 1

2

3

4

5

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222