header-info-news

          วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนบ้านดอนไชย หมู่ 10 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม อบจ.พะเยา พบประชาชน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้นำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตขึ้น ไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 กระสอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ อบจ.พะเยา ร่วมกับ กศน. อำเภอเมืองพะเยา และจิตอาสาช่างเสริมสวยจังหวัดพะเยา ออกบริการตัดผมฟรี

          โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นโครงการที่จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการในเชิงรุกด้วยการนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทห่างไกลเดือน 1 ครั้ง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความพอใจ ยกระดับความเชื่อมั่นและศรัทธาในภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น การออกหน่วยในครั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมออกให้บริการตามโครงการ เช่น เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบถุงยังชีพและแว่นสายตา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อนนำไปพิจารณาดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จำหน่ายสินค้าราคาถูก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช และสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ให้คำแนะนำการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา มอบพันธุ์ปลา และให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 

DSC 3159 resize

DSC 3187 resize

DSC 3131 resize

DSC 3241 resize

DSC 3162 resize

DSC 3206 resize

DSC 3210 resize

DSC 3230 resize

DSC 3266 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222