header-info-news

          วันที่ 23  ตุลาคม 2560 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบจ. พะเยา ร่วมประกอบพิธี ถวายพวงมาลา แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560  เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  โดยทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการศึกษา ด้านการศาล ทรงจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม และตราพระราชบัญญัติต่าง ๆ ขึ้น ด้านการคมนาคม โปรดให้สร้างถนน สะพาน รถไฟ และการไปรษณีย์ ด้านสุขาภิบาล ทรงดูแลจัดตั้งโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วย

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222