header-info-news

          วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือในด้านกระบวนยุติธรรม และพัฒนาการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 7,785 แห่ง และได้จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาขอรับบริการหรือร้องเรียนร้องทุกข์ที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับความยุติธรรมและเข้าถึงความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในจังหวัดพะเยา มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 71 ศูนย์ ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ปืม ณ เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตามภารกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านป้องกัน เฝ้าระวังอาชญากรรมในชุมชน 2. ด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 3. ด้านไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 4. ด้านการแจ้งสิทธิเยียวยาช่วยเหลือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ 5. ด้านการติดตาม ดูแล เปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่สังคม และในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพะเยามีผู้ขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายจำนวน 378 ราย โดยจะยื่นคำขอหรือขอรับคำปรึกษาแนะนำจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนหรือศูนย์ดำรงธรรม แล้วส่งต่อมายังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และมีผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 92 ราย โดยกระจายอยู่ทุกอำเภอ 

DSC 1663 resize

DSC 1654 resize

DSC 1650 resize

DSC 1635 resize

DSC 1683 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222