header-info-news

          วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่สนามกีฬากรมทหารบกที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ.พะเยา เข้าร่วมในการตรวจความพร้อมของกำลังช่วยเหลือประชาชน โดยมี พลตรีสายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันตรวจความพร้อมของกำลังช่วยเหลือประชาชน เครื่องมือ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับจังหวัดพะเยา และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กำหนดการตรวจความพร้อมของกำลังช่วยเหลือประชาชน ขึ้น เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทดสอบศักยภาพด้านกำลังพล เครื่องมือ และอุปกรณ์ของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งการประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้นำอุปกรณ์เครื่องมือ และกำลังพล เข้าร่วมในการตรวจความพร้อมฯ ในครั้งนี้รวมจำนวนกว่า 500 นาย

1

2 

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222