header-info-news

          วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและญาติในการดูแลร่างกาย จิตใจในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งทักษะการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา สถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และองค์กร Joni and Friend (Wheels for The World) จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็กพิการและคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยรถเข็น จำนวน 84 คัน และอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ จำนวน 115 ชิ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 199 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 3,005,000 บาท โดยแบ่งการมอบออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ การดูแล การให้ความรู้ รวมถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ

DSC 5669 resize

DSC 5632 resize

DSC 5659 resize

DSC 5732 resize

DSC 5724 resize

DSC 5700 resize

DSC 5713 resize

DSC 5715 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222