header-info-news

          วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมพร้อมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยกองทนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้กับคนพิการ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ และญาติในการดูแลร่างกาย จิตใจ ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งทักษะการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพด้วยการพึ่งตนเองได้ ในวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา 

DSC 1363 resize

DSC 1383 resize

DSC 1372 resize

DSC 1375 resize

DSC 1377 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222