ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมรับนโยบายแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ เน้นการขับเคลื่อนงานตามแผนที่นำทาง หรือ Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ เป็นไปตามราชประเพณี การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การเสริมสร้างความรักความสามัคคีความสามัคคีของคนในชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล การจัดการขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ แนวทางการปฏิบัติราชการการนั้น ต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพซื่อสัตย์เสมอภาคและเที่ยงธรรม โดยสร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการทำงานในเชิงรุก มุ่งมั่นเพื่อบรรลุผลลัพธ์ สร้างคุณค่าของงานที่ไม่หยุดยั้ง เพื่อการบริหารจัดการ ช่วยเหลือประชาชน

DSC 1182 resize

DSC 1174 resize

DSC 1180 resize

DSC 1179 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222