header-info-news

          วันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2560 ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและหารือข้อราชการต่าง ๆ

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222