header-info-news

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 หน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ค่ายพญางำเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนมมเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

          30 กันยายนของทุกปี เป็นวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น จังหวัดพะเยา จึงได้จัดพิธีสวนสนามขึ้น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ในคุณความดี เป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้  ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มาตลอดชีวิตราชการ ซึ่งในปีนี้จังหวัดพะเยา มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8  คน ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางทิชากร ประไพพิทยาคุณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ ชูสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค์ ประมงจังหวัดพะเยา ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นายอธิญณัฎฐ์ ธนะแพทย์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา และนายกนก  คนโฑเงิน หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222