header-info-news

          วันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาจำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่องการจัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วม โดยมี นางมุกดา อินต๊ะสาร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา พร้อมด้วยผู้แทนในพื้นที่เสียงภัยพิบัติ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเสวนา เพื่อร่วมกันจัดทำแผนเฝ้าระวังภัยพิบัติ การแก้ปัญหา และการป้องกัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่สุขภาะของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222