header-info-news

          วันที่ 25 กันยายน 2560  ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ร่วมเวทีขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อสังคม จังหวัดพะเยา โดยมี นางมุกดา อินต๊ะสาร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา เป็นประธาน  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการกพัฒนากลไกลสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ (สช.) เป็นหน่วยงานที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากและด้านประชารัฐเพื่อสังคม ได้เล็งเห็นว่า งานจิตอาสาในแนวทางรวมพลังที่เรียกว่า “เป็นประชารัฐ” เช่นนี้เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 เพราะสามารถสะท้อนทั้งคุณลักษณะของสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง และสังคมคุณธรรมไปพร้อมกัน ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคีส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ วิชาชีพในระดับต่างๆ  และประการที่สำคัญคือ กลไกลสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญสำหรับการจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ทุกภูมิภาคแบบมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่สานพลังสร้างสังคมสุขภาวะขึ้นต่อไปในอนาคต

1883 resize

1884 resize

1885 resize

1886 resize

1889 resize

1890 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222