header-info-news

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรและผักสวนครัวให้กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอเชียงคำ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอจุน อำเภอภูกามยาว และอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และผักสวนครัว วิธีการปลูก การแปรรูป สมุนไพร  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการรู้จักพึ่งตนเอง โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

1

2

3

4

5

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222