header-info-news

          วันที่ 19 กันยายน 2560  อบจ.พะเยา ร่วมกับ พลังงานจังหวัดพะเยา ส่งมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชุมชน ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน โดยมี นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นผู้ส่งมอบ และคณะกรรมการศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลแม่กา ผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222