header-info-news

วันที่ 18 กันยายน 2560  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจักสานไม้ไผ่ โดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  โดย อบจ.พะเยา ได้จัดอบรมการจักสานไม้ไผ่ โดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2560 ณ บ้านแสนสุข หมู่ 9 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ในการจักสานไม้ไผ่ นำไปประกอบเป็นอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพูนรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตในความเป็นอยู่ดีขึ้น

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222