ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 13 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา กล่าวรายงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยโรงเรียนจุนวิทยาคม ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม ภายใต้กรอบแนวคิด “รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รวม 26 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียน แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

1

2

3

43

53

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222