ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมพุดตาล โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี  ... เป็นประธานที่ประชุม จังหวัดพะเยา ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ขึ้น เพื่อพิจารณาเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ มีเอกภาพ และเกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และปัญหาของจังหวัดพะเยา (SWOT) 

DSC 9133 resize

DSC 9129 resize

DSC 9118 resize

DSC 9125 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222