Login

header-info-news

          วันที่ 24 เมษายน 2560 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560  เทศบาลตำบลแม่ปืม จัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และยังเป็นการรณรงค์และป้องกันปัญหาสาเสพติดในชุมชน 

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

          วันที่ 24 เมษายน 2560 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเทศบาล โดยมี นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

          กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศให้ทุกวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ปืม จึงได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเทศบาลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล สร้างความปรองดอง ความรักความสามัคคีในหมู่คณะเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมพัฒนากำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยบง และการแข่งขันเปตอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222