Login

header-info-news

          วันที่ 24 เมษายน 2560 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเทศบาล โดยมี นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

          กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศให้ทุกวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ปืม จึงได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเทศบาลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล สร้างความปรองดอง ความรักความสามัคคีในหมู่คณะเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมพัฒนากำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยบง และการแข่งขันเปตอง

DSC 0260 resize

DSC 0246 resize

DSC 0285 resize

DSC 0312 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222