Login

header-info-news

          วันที่ 11 เมษายน 2560 ที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ อบจ.พะเยา ผลิต มอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 400 กระสอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัย ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ รวมจำนวน 80 ราย 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222