Login

header-info-news

          วันที่ 10 เมษายน 2560 ที่โรงแรงพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนตามยุทธศาสตร์ของกรมพลศึกษา และเป็นการขับเคลื่อนให้บรรลุพันธกิจของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬาให้มีอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้การดูแลการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายของชุมชน ท้องถิ่น จำนวน 1 คน ต่อประชากร 900 คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายจากท้องถิ่นทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน

DSC 9702 resize

DSC 9707 resize

DSC 9692 resize

DSC 9715 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222