Login

header-info-news

          วันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2560 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันอันนำไปสู่การบูรณาการหน่วยงานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม

DSC 9683 resize

DSC 9674 resize

DSC 9677 resize

DSC 9666 resize

DSC 9667 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222