Login

header-info-news

          วันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านบุญเรือง ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/รองผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา/ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา  กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ การจัดทำโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และราชบัลลังก์ สนองนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระราชานุเคราะห์ และเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ และช่วยเหลือผู้อื่น  มีความรักความสามัคคี และเป็นแกนกลางในการสร้างความรักความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

          การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ รวม 162 คน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายอำเภอดอกคำใต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรือง ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ 32 ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือ 

 

DSC 8750 resize

DSC 8727 resize

DSC 8775 resize

DSC 8762 resize

DSC 8799 resize

DSC 8794 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222