Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดงานวัน อปพร. ประจำปี 2560 ภายใต้กิจกรรม อปพร.พะเยา รวมพลังขับเคลื่อนประชารัฐ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพละเรือน ศูนย์ อปพร. กลาง จึงกำหนดให้เป็นวัน อปพร. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของ อปพร. ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังใจ และความรู้ความสามารถที่มีเข้ามาช่วยเหลือสังคม ภายใต้อุดมการณ์ เมตตา กล้าหาญ  โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ จนเป็นที่ประจักแก่สังคม จังหวัดพะเยาโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จึงจัดงานวัน อป.พร ประจำปี 2560 โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “อปพร.พะเยา รวมพลัง ขับเคลื่อนประชารัฐ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สมาชิก อปพร.ดีเด่น การมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การกล่าวปฏิญาณตน เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน การจัดนิทรรศการของอาสาสมัครมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดพะเยา

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222