Login

header-info-news

          วันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พันเอกวิทยา ชัยสมพร รอง ผอ.กอ.รมน.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นายกเทศบาลเมืองพะเยา ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ พลโทชวลิต พงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ 4 กอ.รมน. พันเอกเถกิงเดช สัมมาทัต รอง ผอ.สสท.ศปป.4 กอ.รมน.

          จากนั้นคณะฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดทิ้งขยะ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลจำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา และ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เพื่อสำรวจดูความเหมาะสมที่จะสามารถสร้างโรงงานคัดแยกขยะและโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ และพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังถึงปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ทั้งเรื่องระบบการจัดการ การขนส่ง หรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งจะได้มีการทำความเข้าใจกับชุมชนกันต่อไป

          ทั้งนี้ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ได้มอบรายงานโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการมูลฝอย ในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ให้แก่พลโทชวลิต พงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ 4 กอ.รมน. ด้วยซึ่ง อบจ. พะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยพะเยาการศึกษาวิจัยสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงงานคัดแยกขยะและโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการมูลฝอย ในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา  

1

2

3

4

5

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222