Login

header-info-news

                วันนี้ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา เป็นประธานพิธีงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน) ปี ๒๕๖๐ และพิธีสู่ขวัญควาย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำนาเชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ. พะเยา มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน ๓๐๐ ราย  ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้ใน ฤดูนาปี ๒๕๕๙  เข้าธนาคาร จำนวน ๑๓ ตัน เพื่อเตรียมกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่สมาชิกและเกษตรกรข้างเคียงได้มีเมล็ดพันธุ์ดีใช้เพาะปลูกในฤดูฝน ๒๕๖๐ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมข้าว จัดพิธีสู่ขวัญควาย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ควายไถนา  สาธิตการแปรรูปอาหารจากข้าว ได้แก่ ขนมพื้นบ้าน ชนิดต่างๆ การจัดนิทรรศการด้านข้าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตจากสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.เชียงแรง จ.พะเยา

Collage Fotor

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222