Login

header-info-news

          วันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทนนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ ๙  โดยในช่วงเช้า เป็นการจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือตามแนวชายแดนของทั้งสองฝ่าย และทบทวนบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ แขวงไชยบุลี และร่วมกันจัดทำร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่๙ และช่วงบ่ายจะมีการประชุม ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดการประชุมและร่วมเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดพะเยา -แขวงไชยะบุลี โดยทั้งสองฝ่าย จะได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างจังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี โดยได้นำแนวทางความร่วมมือของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ผ่านมา เป็นแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน มีหลายเรื่องสามารถแก้ไขได้ในระดับอำเภอและเมือง บางเรื่องได้รับการเสนอขึ้นไปให้หน่วยเหนือพิจารณาดำเนินการแก้ไข รวมถึงเป็นการสานต่อผล จากการหารือร่วมกันระหว่างผู้นำ ของทั้งสองฝ่ายให้เกิดรูปธรรม 

Collage Fotor

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222