Login

header-info-news

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนบะปินทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์ ตรา อบจ.พะเยา ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 100 กระสอบ เพื่อนำไปใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบจ.พะเยา ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

          สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนบะปินทอง) ก่อตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นหลายวิชา แล้วแต่ผู้สูงอายุต้องการ ซึ่งในวันนี้เป็นการเรียนการสอนวิชาการปลูกผักปลอดสารพิษ

Collage Fotor

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222