Login

header-info-news

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้บ้านสันต้นตุ้มและเปิดกาดแลบ้านสันต้นตุ้ม ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

          สำหรับศูนย์การเรียนรู้บ้านสันต้นตุ้ม  ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่อิงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่อ่านหนังสือ หรือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ส่วนกาดแลงบ้านสันต้นตุ้ม เป็นสถานที่ที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่นำผลผลิตทางการเกษตรมาวางจำหน่าย 

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222