Login

header-info-news

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บ้านสันต้นตุ้ม ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันต้นตุ้ม เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลรักษา

          ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันต้นตุ้ม ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการ 84 พรรษา ประชารวมใจรักษ์ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ซึ่งเป็นฝายชะลอน้ำขนาดกลาง โดยความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. ร่วมกับชุมชนบ้านสันต้นตุ้ม และเทศบาลตำบลแม่อิง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค ของราษฎรตำบลแม่อิง 5 หมู่บ้าน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ 

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222