Login

header-info-news

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมจัดงานและรับใบประกาศเกียรติองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการระดับจังหวัด เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน

          องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และการยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม เสมอภาคและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานวันคนพิการสากลขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนพิการในจังหวัดพะเยาได้แสดงศักยภาพของตนเองสู่สังคมภายนอก เพื่อส่งเสริมคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เชิดชูเกียรติให้บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้พิการในจังหวัดพะเยาและญาติผู้พิการเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

          ภายในงานมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการ การเข้าถึงสิทธิและบริการของคนพิการ การแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222