Login

header-info-news

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดโพธารามและกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย

          งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดโพธาราม และกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย จัดขึ้นทุกปี เพราะถือว่าเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาวอำเภอแม่ใจ และผู้มีจิตศรัทธา คณะกรรมการบริหารวัดโพธาราม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจัดงานประจำปีประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดโพธารามและกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นการสักการะพระธาตุและกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัยและสืบสานงานประเพณีคงอยู่สืบต่อไป กิจกรรมภายในงานมีพิธีกรรมต่างๆ  เช่น พิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง และพิธีห่มผ้าพระธาตุและกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และการแข่งขันการตีกลองปูจา

1

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222