Login

header-info-news

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้นำท้องถิ่น นำชุมชนต้นแบบ บ้านบัว หมู่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี สืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชา" โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ  การจัดงานครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นในทุกภาคของประเทศ และได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสงขลา โดยนำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริหรือหลักการทรงงานของพระองค์มาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มาจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต ด้วยแนวความคิด “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี สืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชา” โดยจัดงานระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2560

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222