Login

header-info-news

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  ที่สนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และโรงเรียนอนุบาลทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้สนใจการเล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง  ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ได้ออกกำลัง หรือเล่นกีฬา ทำให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากของจริง มีประสบการณ์ตรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้เด็กเล็กมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สนุกสาน และมีความเพลิดเพลิน  โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก ทั้งหมด 10 ชนิด  ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล 7 คน ยืนกระโดดไกล วิ่งระยะสั้น วิ่งเก็บของ ขว้างถุงทราย จักรยานเด็กเล็ก วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ และกระโดดเชือก  และมีการถ่ายทอดสดทางไทยบีเอส (TBS) ในเวลา 14.00 น.  โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันด้วย

Collage Fotor

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222