Login

header-info-news

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดงาน "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" ส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พร้อมเปิดศูนย์บริหารการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินมาตรการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประสบภัยจาการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

              สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการมอบอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถทำให้ผู้พิการกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น และส่งมอบความสุขให้กับประชาชนทุกคนด้วยการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนผ่านมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับปีงบประมาณ 2559 กรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯทั่วประเทศ จำนวน 1,653 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,038,000 บาท โดยจังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจำนวน 9 ราย เป็นรถนั่งไฟฟ้า 4 ราย รถนั่งธรรมดา 2 ราย ขาเทียม 2 ราย และเตียงนอน 1 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 547,000 บาท

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222