Login

header-info-news

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่หอประชุมบ้านแวนโค้ง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมการปลูกสับปะรดอินทรีย์

          ในปี 2559 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประสบปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ  เฉลี่ยไม่ถึงกิโลกรัมละ 4 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิตไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.75 บาท ทำให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและปัญหาสังคม ดังนั้น การลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปรับเปลี่ยนมาผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกร และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงประสานขอความร่วมมือกับจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรกรจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดำเนินการ “ปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกสับปะรดอินทรีย์) ถวายเพื่อพ่อ” เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิต ด้านการตลาด รวมถึงการให้ความรู้แนวทางในการผลิตและการตลาด ให้กับเกษตรกร ส่งผลต่อเกษตรกรในการวางแผนการผลิต การเก็บเกี่ยว การจำหน่าย การควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนจำหน่าย ซึ่งจะสามารถพัฒนาและสร้างเสถียรภาพในราคา รวมถึงพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้เกษตรกรของอำเภอเชียงคำ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ด้านการปลูกสับปะรดอินทรีย์แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยายังได้สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ อบจ. พะเยา ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222